Βρέθηκαν 43 αποτελέσματα   RSS     Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Χωρητικότητα καναλιού (Φροντιστήριο - Μέρος Β) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Άσκηση 1: Μια πηγή μπορεί να παράγει δύο σύμβολα, x1 και x2. Τα σύμβολα αυτά μεταδίδονται μέσα από ένα κανάλι το οποίο αντιστοιχίζει το x1 με πιθανότητα 1/2 στο y1, το x1 με πιθανότητα 1/2 στο y2 και τέλος το x2 στο σύμβολο εξόδου y3 με πιθανότητα 1. Υπολογίζουμε τη χωρητικότητα του καναλιού αυτού μέσω της μεγιστοποίησης της αμοιβαίας πληροφορίας ως προς όλες τις κατανομές πιθανοτήτων για τα σύμβολα εισόδου. Η αμοιβαία πληροφορία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την εντροπία της πηγής και την υπό συνθήκη εντροπία της εισόδου για δοσμένη έξοδο. Άσκηση 2: Μας δίνεται μια από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας δύο τυχαίων μεταβλητών X και Y, η οποία εξαρτάται από μια άγνωστη παράμετρο K. Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα πως το ορισμένο ολοκλήρωμα μιας συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας σε όλο το πεδίο ορισμού της θα πρέπει να είναι μονάδα, υπολογίζουμε την τιμή της παραμέτρου K. Άσκηση 3: Πρέπει να δείξουμε πως η τυχαία μεταβλητή X είναι κανονική. Για να υπολογίσουμε την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της τυχαίας μεταβλητής X γνωρίζοντας την από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των X και Y, υπολογίζουμε το ορισμένο ολοκλήρωμα της από κοινού pdf πάνω στο πεδίο ορισμού της Y. Υπολογίζοντας την έκφραση που προκύπτει, αναγνωρίζουμε πως έχει τη μορφή μιας κανονικής pdf με μέση τιμή 0 και διασπορά 1. Άσκηση 4: Πρέπει να εξετάσουμε αν οι X και Y είναι ανεξάρτητες. Θα εξετάσουμε αν η από κοινού pdf είναι ίση με το γινόμενο των επιμέρους pdf. Εύκολα παρατηρούμε πως όταν οι τυχαίες μεταβλητές X και Y έχουν αντίθετα πρόσημα, τότε η απο κοινού pdf είναι μηδέν. Όμως, το γινόμενο των επιμέρους pdf δεν είναι μηδέν στις περιοχές αυτές. Επομένως οι τυχαίες μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες.
Εξάμηνο: 7o 2014-11-10 00:34:47 1013
[Play] Θεωρία Ρυθμού-Παραμόρφωσης (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Απωλεστική (lossy) συμπίεση πληροφορίας. Ερώτημα: Ποιά είναι η σχέση που συνδέει το ρυθμό κωδικοποίησης μιας πηγής με την παραμόρφωση που θα εισαχθεί; Μετρικές παραμόρφωσης: Hamming, τετραγωνικό σφάλμα, μέση παραμόρφωση. Αναμενόμενη τιμή της παραμόρφωσης. Η αναμενόμενη τιμή της παραμόρφωσης όταν η μετρική που χρησιμοποιούμε είναι η απόσταση Hamming, ταυτίζεται με την πιθανότητα σφάλματος. Θεώρημα ρυθμού-παραμόρφωσης. Συνάρτηση ρυθμού-παραμόρφωσης για δυαδική πηγή και μετρική παραμόρφωσης Hamming. Συνάρτηση ρυθμού-παραμόρφωσης για συνεχή πηγή Gauss και μέση τετραγωνική παραμόρφωση. Η χρήση ενός παραπάνω δυαδικού ψηφίου για την κωδικοποίηση μιας συνεχούς πηγής Gauss οδηγεί σε υποτετραπλασιασμό της μέσης τετραγωνικής παραμόρφωσης.
Εξάμηνο: 7o 2014-11-21 00:42:39 1656
[Play] Κωδικοποίηση Αναλογικής Πηγής (Μέρος Α) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Θεώρημα δειγματοληψίας. Δειγματοληψία ζωνοπεριορισμένων ντετερμινιστικών σημάτων και ακριβής ανακατασκευή τους. Δειγματοληψία στοχαστικών σημάτων - φάσμα ισχύος. Ακριβής ανακατασκευή με την έννοια της μηδενικής αναμενόμενης τιμής για το μέσο τετραγωνικό σφάλμα. Συμπιεσμένη δειγματοληψία (compressed sampling). Βαθμωτοί και διανυσματικοί κβαντιστές. Συνάρτηση κβάντισης για έναν βαθμωτό κβαντιστή. Θόρυβος κβάντισης. Δυναμική περιοχή.
Εξάμηνο: 7o 2014-11-21 00:36:57 1900
[Play] Κωδικοποίηση Αναλογικής Πηγής (Μέρος Β) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ομοιόμορφη κβάντιση. Υπολογισμός της μέσης παραμόρφωσης για έναν ομοιόμορφο κβαντιστή. Πρόβλημα σχεδίασης ομοιόμορφου κβαντιστή. Παράδειγμα για μια πηγή Gauss και σύγκριση της παραμόρφωσης με την παραμόρφωση που προβλέπει το θεώρημα ρυθμού παραμόρφωσης. Συνθήκες βέλτιστου για το σχεδιασμό ενός μη ομοιόμορφου κβαντιστή (Συνθήκες Lloyd-Max).
Εξάμηνο: 7o 2014-11-24 00:43:58 1237
[Play] Κωδικοποίηση Αναλογικής Πηγής (Μέρος Γ) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Συνθήκες Lloyd-Max για το σχεδιασμό ενός μη ομοιόμορφου κβαντιστή. Επαναληπτικός αλγόριθμος Lloyd-Max για το σχεδιασμό ενός μη ομοιόμορφου κβαντιστή. Εφαρμογή ενός μη ομοιόμορφου κβαντιστή στην περίπτωση μιας πηγής Gauss και σύγκριση της παραμόρφωσης με την παραμόρφωση που προβλέπει το θεώρημα ρυθμού παραμόρφωσης. Διανυσματικός κβαντιστής. Γενίκευση των συνθηκών Lloyd-Max σε διανυσματικούς κβαντιστές. Κωδικοποιητές ανάλυσης - σύνθεσης.
Εξάμηνο: 7o 2014-11-24 00:35:35 1294
[Play] Κωδικοποίηση Κυματομορφής (Μέρος Α) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα, Παλμοκωδική Διαμόρφωση Κυματομορφής (PCM), Ομοιόμορφο PCM, Θόρυβος Κβάντισης και SQNR, Εύρος Ζώνης PCM, Μη Ομοιόμορφος Κβαντιστής, Ιστόγραμμα Σήματος Ομιλίας, Compading
Εξάμηνο: 7o 2014-12-01 00:42:35 247
[Play] Κωδικοποίηση Κυματομορφής (Μέρος Β) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Αναπαράσταση με παλμούς, Αναγεννητικοί Επαναλήπτες, Διαφορικό PCM (DPCM), Πομπός DPCM
Εξάμηνο: 7o 2014-12-01 00:48:17 212

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα, Πομπός απλού DPCM, DPCM με πρόβλεψη, Συντελεστές Πρόβλεψης, Παράδειγμα συντελεστών πρόβλεψης στην περίπτωση ομιλίας, Προσαρμοστικό DPCM, Διάγραμμα DM, Υπερφόρτωση κλίσης, Προσαρμοστικό DM, Μέθοδοι διαμόρφωσης, Γεωμετρική αναπαράσταση κυματομορφών σήματος, Ζωνοπερατά κανάλια
Εξάμηνο: 7o 2014-12-05 01:16:55 218
[Play] Κβάντιση κυματομορφής (Φροντιστήριο - Μέρος Α) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Επίλυση επιλεγμένων ασκήσεων υπολογισμού SQNR
Εξάμηνο: 7o 2014-12-08 00:47:18 242
[Play] Κβάντιση κυματομορφής (Φροντιστήριο - Μέρος Β) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Λύση της άσκησης 6.53 από την πρώτη βιβλιογραφική αναφορά.
Εξάμηνο: 7o 2014-12-08 00:28:07 191
[Play] Ψηφιακή διαμόρφωση - Διαμόρφωση παλμών κατά πλάτος (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ψηφιακή διαμόρφωση. Διαμόρφωση παλμών κατά πλάτος. Χαρακτηριστικά παλμού βασικής ζώνης. Δυαδικό & Μ-αδικό PAM, μετάδοση σήματος M-PAM σε ζωνοπερατό κανάλι, ενέργεια ζωνοπερατού M-PAM. Γεωμετρική αναπαράσταση PAM βασικής ζώνης.
Εξάμηνο: 7o 2014-12-12 00:35:29 1420
[Play] Γεωμετρική αναπαράσταση κυματομορφών σήματος (Μέρος Β) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σχεδιασμός & ιδιότητες κυματομορφών σήματος. Γεωμετρική αναπαράσταση κυματομορφών σήματος. Ορισμός, ιδιότητες και κατασκευή ορθοκανονικής βάσης συναρτήσεων. Παρουσίαση της ορθογωνοποίησης Gram-Schmidt. Παραδείγματα.
Εξάμηνο: 7o 2014-12-12 00:36:09 1675

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ψηφιακή διαμόρφωση μεταλλαγής ολίσθησης φάσης (PSK). Διατάξεις QPSK. Παράδειγμα ζωνοπερατού σήματος QPSK. Μετασχηματισμοί PSK. Γεωμετρική αναπαράσταση M-PSK. Αστερισμοί σημάτων M-PSK. Κωδικοποίηση σημείων M-PSK, κωδικοποίηση Gray. Αποστάσεις σημείων M-PSK. Ορθογώνια διαμόρφωση κατά πλάτος (Μ-QAM).Γεωμετρική αναπαράσταση & αστερισμοί M-QAM.
Εξάμηνο: 7o 2014-12-15 00:39:14 1147

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα (Γεωμετρική αναπαράσταση PAM βασικής ζώνης). Δισδιαστατες Κυματομορφές Σήματος, Δισδιάστατα σήματα βασικής ζώνης, Μ-αδικά δισδιάστατα σήματα. Παραδείγματα. Δισδιάστατα ζωνοπερατά σήματα. Ενέργεια Μ-αδικών ζωνοπερατών δισδιάστατων σημάτων. Ολίσθηση στη φάση φέροντος.
Εξάμηνο: 7o 2014-12-15 00:37:52 1378
[Play] Ψηφιακή διαμόρφωση πολυδιάστατων χώρων (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα (PAM, PSK, QAM). Ψηφιακή διαμόρφωση πολυδιάστατων χώρων. Διαμόρφωση παλμών κατά θέση (PPM). Γεωμετρική αναπαράσταση PPM. Πολυδιάστατα ορθογωνια ζωνοπερατά σήματα. Μεταλλαγή ολίσθησης συχνότητας (FSK). Δυαδικό FSK. Μ-αδικό FSK. Συντελεστής διασυσχέτισης κυματομορφών. Ορθογωνιότητα & συνέχεια φάσης κυματομορφών.
Εξάμηνο: 7o 2014-12-19 00:43:42 1140

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Λύση των ασκήσεων 7.1, 7.7 της πρώτη βιβλιογραφικής αναφοράς του μαθήματος.
Εξάμηνο: 7o 2014-12-19 00:33:24 210
[Play] Βέλτιστος δέκτης (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα. Βέλτιστος δέκτης. Yποσυστήματα βέλτιστου δέκτη: αποδιαμορφωτής-φωρατής. Λειτουργία αποδιαμορφωτή συσχέτισης. Διανυσματική αναπαράσταση εξόδου αποδιαμορφωτή. Επάρκεια των προβολών. Αποδιαμορφωτής προσαρμοσμένου φίλτρου. Λειτουργία προσαρμοσμένου φίλτρου. Φωρατής. Βελτιστος κανόνας απόφασης. Κριτήριο μέγιστης εκ των υστέρων πιθανότητας (MAP). Κριτήριο μέγιστης πιθανοφάνειας (ML). Σχέση κριτηρίων MAP-ML. Πιθανότητα σφάλματος δυαδικής διαμόρφωσης PAM.
Εξάμηνο: 7o 2015-01-09 01:33:06 2049
[Play] Μετάδοση σήματος σε ζωνοπερατό κανάλι AWGN (Μέρος Α) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ψηφιακή μετάδοση σήματος σε ζωνοπερατό κανάλι AWGN. Το Κανάλι ως γραμμικό φίλτρο. Μετάδοση παλμού μέσα από ζωνοπερατό κανάλι, Παράδειγμα μετάδοσης M-PAM. Βασικό δομικό διάγραμμα μετάδοσης σήματος, φαινόμενο διασυμβολικής παρεμβολής.
Εξάμηνο: 7o 2015-01-12 00:54:12 1305
[Play] Μετάδοση σήματος σε ζωνοπερατό κανάλι AWGN (Μέρος Β) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα. Ψηφιακή μετάδοση σήματος σε ζωνοπερατό κανάλι AWGN. Σχεδιασμός για μηδενική διασυμβολική παρεμβολή. Συνθήκη Nyquist για μηδενική διασυμβολική παρεμβολή. Εύρος ζώνης σήματος.
Εξάμηνο: 7o 2015-01-12 00:27:36 816
[Play] Ζωνοπεριορισμένα κανάλια και σχεδιασμός σήματος (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα και συγκεκριμένα αναφέρεται η περίπτωση των ζωνοπεριορισμένων καναλιών και ο κατάλληλος σχεδιασμός του εκπεμπόμενου σήματος. Επίσης, περιγράφεται η έννοια της διασυμβολικής παρεμβολής και η επίδρασή της καθώς και η αντιμετώπισή της σύμφωνα με την Συνθήκη του Nyquist. Παρουσιάζονται οι περιπτώσεις ικανοποίησης ή μη της συνθήκης ανάλογα με την σχέση μεταξύ του εύρους ζώνης του σήματος που θα μεταδοθεί και του εύρους ζώνης του καναλιού. Ο παλμός sinc και τα προβλήματά του. Ο παλμός ανυψωμένου συνημιτόνου και τα βασικά του χαρακτηριστικά. Η περίπτωση του ιδανικού καναλιού και η τετραγωνική ρίζα του παλμού ανυψωμένου συνημιτόνου. Η περίπτωση ενός μη ιδανικού (πραγματικού) καναλιού και πως αντιμετωπίζεται η διασυμβολική παρεμβολή ανάλογα με το αν γνωρίζουμε την κρουστική απόκριση του καναλιού (και άρα χρησιμοποιώντας απευθείας την πληροφορία αυτή) ή όχι (καταλήγοντας στην χρήση ισοσταθμιστών).
Εξάμηνο: 7o 2015-01-16 00:59:45 1637
Top