Βρέθηκαν 43 αποτελέσματα   RSS     Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα αν είναι δυνατόν να έχουμε μετάδοση χωρίς σφάλματα μέσα από ένα κανάλι που εισάγει θόρυβο, εξετάζουμε τη μετάδοση μιας δυαδικής πηγής μέσα από ένα δυαδικό συμμετρικό και χωρίς μνήμη κανάλι. Για τη μελέτη μας αυτή, υπενθυμίζουμε τον ορισμό της εντροπίας και εισάγουμε τις έννοιες της από κοινού (συνδυασμένης) και της υπό συνθήκη εντροπίας. Στη συνέχεια, δίνεται η έννοια της αμοιβαίας πληροφορίας και γίνεται μια σύνδεσή της με τη μελέτη του καναλιού που μας ενδιαφέρει. Τέλος, ορίζεται η χωρητικότητα ενός καναλιού ως η μέγιστη τιμή της αμοιβαίας πληροφορίας για όλες τις δυνατές κατανομές εισόδου.
Εξάμηνο: 7o 2015-06-22 00:42:31 1680
[Play] Ζωνοπεριορισμένα κανάλια και σχεδιασμός σήματος (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα και συγκεκριμένα αναφέρεται η περίπτωση των ζωνοπεριορισμένων καναλιών και ο κατάλληλος σχεδιασμός του εκπεμπόμενου σήματος. Επίσης, περιγράφεται η έννοια της διασυμβολικής παρεμβολής και η επίδρασή της καθώς και η αντιμετώπισή της σύμφωνα με την Συνθήκη του Nyquist. Παρουσιάζονται οι περιπτώσεις ικανοποίησης ή μη της συνθήκης ανάλογα με την σχέση μεταξύ του εύρους ζώνης του σήματος που θα μεταδοθεί και του εύρους ζώνης του καναλιού. Ο παλμός sinc και τα προβλήματά του. Ο παλμός ανυψωμένου συνημιτόνου και τα βασικά του χαρακτηριστικά. Η περίπτωση του ιδανικού καναλιού και η τετραγωνική ρίζα του παλμού ανυψωμένου συνημιτόνου. Η περίπτωση ενός μη ιδανικού (πραγματικού) καναλιού και πως αντιμετωπίζεται η διασυμβολική παρεμβολή ανάλογα με το αν γνωρίζουμε την κρουστική απόκριση του καναλιού (και άρα χρησιμοποιώντας απευθείας την πληροφορία αυτή) ή όχι (καταλήγοντας στην χρήση ισοσταθμιστών).
Εξάμηνο: 7o 2015-01-16 00:59:45 1636
[Play] Βέλτιστος δέκτης (Φροντιστήριο - Μέρος Α) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Λύση των ασκήσεων 7.8, 7.53 της πρώτη βιβλιογραφικής αναφοράς του μαθήματος.
Εξάμηνο: 7o 2015-01-16 00:36:17 221
[Play] Βέλτιστος δέκτης (Φροντιστήριο - Μέρος Β) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Λύση των ασκήσεων 7.29, 7.35 της πρώτη βιβλιογραφικής αναφοράς του μαθήματος.
Εξάμηνο: 7o 2015-01-16 00:35:52 175
[Play] Μετάδοση σήματος σε ζωνοπερατό κανάλι AWGN (Μέρος Α) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ψηφιακή μετάδοση σήματος σε ζωνοπερατό κανάλι AWGN. Το Κανάλι ως γραμμικό φίλτρο. Μετάδοση παλμού μέσα από ζωνοπερατό κανάλι, Παράδειγμα μετάδοσης M-PAM. Βασικό δομικό διάγραμμα μετάδοσης σήματος, φαινόμενο διασυμβολικής παρεμβολής.
Εξάμηνο: 7o 2015-01-12 00:54:12 1304
[Play] Μετάδοση σήματος σε ζωνοπερατό κανάλι AWGN (Μέρος Β) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα. Ψηφιακή μετάδοση σήματος σε ζωνοπερατό κανάλι AWGN. Σχεδιασμός για μηδενική διασυμβολική παρεμβολή. Συνθήκη Nyquist για μηδενική διασυμβολική παρεμβολή. Εύρος ζώνης σήματος.
Εξάμηνο: 7o 2015-01-12 00:27:36 815
[Play] Βέλτιστος δέκτης (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα. Βέλτιστος δέκτης. Yποσυστήματα βέλτιστου δέκτη: αποδιαμορφωτής-φωρατής. Λειτουργία αποδιαμορφωτή συσχέτισης. Διανυσματική αναπαράσταση εξόδου αποδιαμορφωτή. Επάρκεια των προβολών. Αποδιαμορφωτής προσαρμοσμένου φίλτρου. Λειτουργία προσαρμοσμένου φίλτρου. Φωρατής. Βελτιστος κανόνας απόφασης. Κριτήριο μέγιστης εκ των υστέρων πιθανότητας (MAP). Κριτήριο μέγιστης πιθανοφάνειας (ML). Σχέση κριτηρίων MAP-ML. Πιθανότητα σφάλματος δυαδικής διαμόρφωσης PAM.
Εξάμηνο: 7o 2015-01-09 01:33:06 2048
[Play] Ψηφιακή διαμόρφωση πολυδιάστατων χώρων (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα (PAM, PSK, QAM). Ψηφιακή διαμόρφωση πολυδιάστατων χώρων. Διαμόρφωση παλμών κατά θέση (PPM). Γεωμετρική αναπαράσταση PPM. Πολυδιάστατα ορθογωνια ζωνοπερατά σήματα. Μεταλλαγή ολίσθησης συχνότητας (FSK). Δυαδικό FSK. Μ-αδικό FSK. Συντελεστής διασυσχέτισης κυματομορφών. Ορθογωνιότητα & συνέχεια φάσης κυματομορφών.
Εξάμηνο: 7o 2014-12-19 00:43:42 1139

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Λύση των ασκήσεων 7.1, 7.7 της πρώτη βιβλιογραφικής αναφοράς του μαθήματος.
Εξάμηνο: 7o 2014-12-19 00:33:24 210

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ψηφιακή διαμόρφωση μεταλλαγής ολίσθησης φάσης (PSK). Διατάξεις QPSK. Παράδειγμα ζωνοπερατού σήματος QPSK. Μετασχηματισμοί PSK. Γεωμετρική αναπαράσταση M-PSK. Αστερισμοί σημάτων M-PSK. Κωδικοποίηση σημείων M-PSK, κωδικοποίηση Gray. Αποστάσεις σημείων M-PSK. Ορθογώνια διαμόρφωση κατά πλάτος (Μ-QAM).Γεωμετρική αναπαράσταση & αστερισμοί M-QAM.
Εξάμηνο: 7o 2014-12-15 00:39:14 1146

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα (Γεωμετρική αναπαράσταση PAM βασικής ζώνης). Δισδιαστατες Κυματομορφές Σήματος, Δισδιάστατα σήματα βασικής ζώνης, Μ-αδικά δισδιάστατα σήματα. Παραδείγματα. Δισδιάστατα ζωνοπερατά σήματα. Ενέργεια Μ-αδικών ζωνοπερατών δισδιάστατων σημάτων. Ολίσθηση στη φάση φέροντος.
Εξάμηνο: 7o 2014-12-15 00:37:52 1377
[Play] Ψηφιακή διαμόρφωση - Διαμόρφωση παλμών κατά πλάτος (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ψηφιακή διαμόρφωση. Διαμόρφωση παλμών κατά πλάτος. Χαρακτηριστικά παλμού βασικής ζώνης. Δυαδικό & Μ-αδικό PAM, μετάδοση σήματος M-PAM σε ζωνοπερατό κανάλι, ενέργεια ζωνοπερατού M-PAM. Γεωμετρική αναπαράσταση PAM βασικής ζώνης.
Εξάμηνο: 7o 2014-12-12 00:35:29 1419
[Play] Γεωμετρική αναπαράσταση κυματομορφών σήματος (Μέρος Β) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σχεδιασμός & ιδιότητες κυματομορφών σήματος. Γεωμετρική αναπαράσταση κυματομορφών σήματος. Ορισμός, ιδιότητες και κατασκευή ορθοκανονικής βάσης συναρτήσεων. Παρουσίαση της ορθογωνοποίησης Gram-Schmidt. Παραδείγματα.
Εξάμηνο: 7o 2014-12-12 00:36:09 1674
[Play] Κβάντιση κυματομορφής (Φροντιστήριο - Μέρος Α) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Επίλυση επιλεγμένων ασκήσεων υπολογισμού SQNR
Εξάμηνο: 7o 2014-12-08 00:47:18 242
[Play] Κβάντιση κυματομορφής (Φροντιστήριο - Μέρος Β) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Λύση της άσκησης 6.53 από την πρώτη βιβλιογραφική αναφορά.
Εξάμηνο: 7o 2014-12-08 00:28:07 191

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα, Πομπός απλού DPCM, DPCM με πρόβλεψη, Συντελεστές Πρόβλεψης, Παράδειγμα συντελεστών πρόβλεψης στην περίπτωση ομιλίας, Προσαρμοστικό DPCM, Διάγραμμα DM, Υπερφόρτωση κλίσης, Προσαρμοστικό DM, Μέθοδοι διαμόρφωσης, Γεωμετρική αναπαράσταση κυματομορφών σήματος, Ζωνοπερατά κανάλια
Εξάμηνο: 7o 2014-12-05 01:16:55 218
[Play] Κωδικοποίηση Κυματομορφής (Μέρος Β) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Αναπαράσταση με παλμούς, Αναγεννητικοί Επαναλήπτες, Διαφορικό PCM (DPCM), Πομπός DPCM
Εξάμηνο: 7o 2014-12-01 00:48:17 212
[Play] Κωδικοποίηση Κυματομορφής (Μέρος Α) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα, Παλμοκωδική Διαμόρφωση Κυματομορφής (PCM), Ομοιόμορφο PCM, Θόρυβος Κβάντισης και SQNR, Εύρος Ζώνης PCM, Μη Ομοιόμορφος Κβαντιστής, Ιστόγραμμα Σήματος Ομιλίας, Compading
Εξάμηνο: 7o 2014-12-01 00:42:35 247
[Play] Κωδικοποίηση Αναλογικής Πηγής (Μέρος Γ) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Συνθήκες Lloyd-Max για το σχεδιασμό ενός μη ομοιόμορφου κβαντιστή. Επαναληπτικός αλγόριθμος Lloyd-Max για το σχεδιασμό ενός μη ομοιόμορφου κβαντιστή. Εφαρμογή ενός μη ομοιόμορφου κβαντιστή στην περίπτωση μιας πηγής Gauss και σύγκριση της παραμόρφωσης με την παραμόρφωση που προβλέπει το θεώρημα ρυθμού παραμόρφωσης. Διανυσματικός κβαντιστής. Γενίκευση των συνθηκών Lloyd-Max σε διανυσματικούς κβαντιστές. Κωδικοποιητές ανάλυσης - σύνθεσης.
Εξάμηνο: 7o 2014-11-24 00:35:35 1293
[Play] Κωδικοποίηση Αναλογικής Πηγής (Μέρος Β) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ομοιόμορφη κβάντιση. Υπολογισμός της μέσης παραμόρφωσης για έναν ομοιόμορφο κβαντιστή. Πρόβλημα σχεδίασης ομοιόμορφου κβαντιστή. Παράδειγμα για μια πηγή Gauss και σύγκριση της παραμόρφωσης με την παραμόρφωση που προβλέπει το θεώρημα ρυθμού παραμόρφωσης. Συνθήκες βέλτιστου για το σχεδιασμό ενός μη ομοιόμορφου κβαντιστή (Συνθήκες Lloyd-Max).
Εξάμηνο: 7o 2014-11-24 00:43:58 1236
Top