Βρέθηκαν 43 αποτελέσματα   RSS     Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Εισαγωγή (Μέρος Β) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Στην διάλεξη αυτή περιγράφεται το αντικείμενο των ψηφιακών τηλεπικοινωνιών. Παρουσιάζονται τα είδη τους με βάση διάφορες διακρίσείς όπως το είδος της πληροφορίας που θέλουμε να αποστείλουμε, οι σχεδιαστικές προκλήσεις, η αναπαράσταση της πληροφορίας και τα είδη των σημάτων που χρησιμοποιούνται (αναλογικά, διακριτά και ψηφιακά σήματα). Στην συνέχεια, περιγράφεται ένα γενικό μεοντέλο ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος (Πηγή, Πομπός, Κανάλι, Δέκτης, Έξοδος). Αναφέρονται κάποια κριτήρια απόδοσης για αναλογικά (πιστότητα) και ψηφιακά (πιθανότητα σφάλματος) συστήματα επικοινωνιών και ποιες είναι οι διαφορές τους. Περιγράφονται οι θεμελιώδεις περιορισμοί στον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων και παρουσιάζεται μια βασική σχέση για την χωρητικότητα. Η διάλεξη ολοκληρώνεται με την περιγραφή της βασικής δομής ενός ψηφιακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος (Πηγή, Κωδικοποιητές Πηγής και Καναλιού, Διαφορφωτής κ.λπ.).
Εξάμηνο: 7o 2014-10-06 00:31:45 1422
[Play] Εισαγωγή (Μέρος Α) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Αρχικά, στην διάλεξη αυτή, πραγματοποιείται μια σύνδεση με σχετικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής αλλά και πιο συγκεκριμένα του Εργ. Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται μια ιστορική επισκόπηση από την γέννηση των τηλεπικοινωνιών έως και σήμερα.Η διάλεξη ολοκληρώνεται με την περιγραφή των Φρυκτωριών (αρχαίο ψηφιακό σύστημα επικοινωνιών).
Εξάμηνο: 7o 2014-10-06 00:43:26 1719

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ο υπολογισμός της χωρητικότητας ενός διακριτού καναλιού χωρίς μνήμη απαιτεί την μεγιστοποίηση μιας συνάρτησης (συνήθως) πολλών μεταβλητών, και μάλιστα υπό περιορισμούς. Για το λόγο αυτό, σπάνια μπορούμε να καταλήξουμε σε κλειστές εκφράσεις που δίνουν τη χωρητικότητα διακριτών καναλιών. Ως ένα παράδειγμα, κλειστή μορφή μπορούμε να βρούμε για τη χωρητικότητα του δυαδικού συμμετρικού καναλιού χωρίς μνήμη. Σε κάθε περίπτωση, το δεύτερο θεώρημα του Shannon μας δίνει τη συνθήκη για μετάδοση χωρίς σφάλματα από ένα κανάλι. Για την περίπτωση ενός συνεχούς ζωνοπεριορισμένου καναλιού που εισάγει λευκό προσθετικό θόρυβο κανονικής κατανομής (Gauss), το θεώρημα Shannon Hartley μας δίνει με κλειστό τύπο τη χωρητικότητά του. Τον τύπο αυτό μπορούμε να τον εκφράσουμε και συναρτήσει της πυκνότητας φάσματος ισχύος του θορύβου. Η χωρητικότητα αυτή αποτελεί και ένα άνω φράγμα της χωρητικότητας για το διακριτό κανάλι που περιλαμβάνει το εξεταζόμενο συνεχές κανάλι ως μέρος του. Ακολουθεί ένα παράδειγμα το οποίο παρουσιάζει την ανταλλαγή (trade off) ανάμεσα στην ισχύ μετάδοσης και το εύρος ζώνης, με μια ενδιαφέρουσα σύγκριση ανάμεσα στις αναλογικές και τις ψηφιακές επικοινωνίες.
Εξάμηνο: 7o 2014-03-11 00:43:33 1096
Top