Βρέθηκαν 43 αποτελέσματα   RSS     Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ψηφιακή διαμόρφωση πολυδιάστατων χώρων (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα (PAM, PSK, QAM). Ψηφιακή διαμόρφωση πολυδιάστατων χώρων. Διαμόρφωση παλμών κατά θέση (PPM). Γεωμετρική αναπαράσταση PPM. Πολυδιάστατα ορθογωνια ζωνοπερατά σήματα. Μεταλλαγή ολίσθησης συχνότητας (FSK). Δυαδικό FSK. Μ-αδικό FSK. Συντελεστής διασυσχέτισης κυματομορφών. Ορθογωνιότητα & συνέχεια φάσης κυματομορφών.
Εξάμηνο: 7o 2014-12-19 00:43:42 1140

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ψηφιακή διαμόρφωση μεταλλαγής ολίσθησης φάσης (PSK). Διατάξεις QPSK. Παράδειγμα ζωνοπερατού σήματος QPSK. Μετασχηματισμοί PSK. Γεωμετρική αναπαράσταση M-PSK. Αστερισμοί σημάτων M-PSK. Κωδικοποίηση σημείων M-PSK, κωδικοποίηση Gray. Αποστάσεις σημείων M-PSK. Ορθογώνια διαμόρφωση κατά πλάτος (Μ-QAM).Γεωμετρική αναπαράσταση & αστερισμοί M-QAM.
Εξάμηνο: 7o 2014-12-15 00:39:14 1147

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα (Γεωμετρική αναπαράσταση PAM βασικής ζώνης). Δισδιαστατες Κυματομορφές Σήματος, Δισδιάστατα σήματα βασικής ζώνης, Μ-αδικά δισδιάστατα σήματα. Παραδείγματα. Δισδιάστατα ζωνοπερατά σήματα. Ενέργεια Μ-αδικών ζωνοπερατών δισδιάστατων σημάτων. Ολίσθηση στη φάση φέροντος.
Εξάμηνο: 7o 2014-12-15 00:37:52 1378
[Play] Ψηφιακή διαμόρφωση - Διαμόρφωση παλμών κατά πλάτος (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ψηφιακή διαμόρφωση. Διαμόρφωση παλμών κατά πλάτος. Χαρακτηριστικά παλμού βασικής ζώνης. Δυαδικό & Μ-αδικό PAM, μετάδοση σήματος M-PAM σε ζωνοπερατό κανάλι, ενέργεια ζωνοπερατού M-PAM. Γεωμετρική αναπαράσταση PAM βασικής ζώνης.
Εξάμηνο: 7o 2014-12-12 00:35:29 1420

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ο υπολογισμός της χωρητικότητας ενός διακριτού καναλιού χωρίς μνήμη απαιτεί την μεγιστοποίηση μιας συνάρτησης (συνήθως) πολλών μεταβλητών, και μάλιστα υπό περιορισμούς. Για το λόγο αυτό, σπάνια μπορούμε να καταλήξουμε σε κλειστές εκφράσεις που δίνουν τη χωρητικότητα διακριτών καναλιών. Ως ένα παράδειγμα, κλειστή μορφή μπορούμε να βρούμε για τη χωρητικότητα του δυαδικού συμμετρικού καναλιού χωρίς μνήμη. Σε κάθε περίπτωση, το δεύτερο θεώρημα του Shannon μας δίνει τη συνθήκη για μετάδοση χωρίς σφάλματα από ένα κανάλι. Για την περίπτωση ενός συνεχούς ζωνοπεριορισμένου καναλιού που εισάγει λευκό προσθετικό θόρυβο κανονικής κατανομής (Gauss), το θεώρημα Shannon Hartley μας δίνει με κλειστό τύπο τη χωρητικότητά του. Τον τύπο αυτό μπορούμε να τον εκφράσουμε και συναρτήσει της πυκνότητας φάσματος ισχύος του θορύβου. Η χωρητικότητα αυτή αποτελεί και ένα άνω φράγμα της χωρητικότητας για το διακριτό κανάλι που περιλαμβάνει το εξεταζόμενο συνεχές κανάλι ως μέρος του. Ακολουθεί ένα παράδειγμα το οποίο παρουσιάζει την ανταλλαγή (trade off) ανάμεσα στην ισχύ μετάδοσης και το εύρος ζώνης, με μια ενδιαφέρουσα σύγκριση ανάμεσα στις αναλογικές και τις ψηφιακές επικοινωνίες.
Εξάμηνο: 7o 2014-03-11 00:43:33 1140

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα αν είναι δυνατόν να έχουμε μετάδοση χωρίς σφάλματα μέσα από ένα κανάλι που εισάγει θόρυβο, εξετάζουμε τη μετάδοση μιας δυαδικής πηγής μέσα από ένα δυαδικό συμμετρικό και χωρίς μνήμη κανάλι. Για τη μελέτη μας αυτή, υπενθυμίζουμε τον ορισμό της εντροπίας και εισάγουμε τις έννοιες της από κοινού (συνδυασμένης) και της υπό συνθήκη εντροπίας. Στη συνέχεια, δίνεται η έννοια της αμοιβαίας πληροφορίας και γίνεται μια σύνδεσή της με τη μελέτη του καναλιού που μας ενδιαφέρει. Τέλος, ορίζεται η χωρητικότητα ενός καναλιού ως η μέγιστη τιμή της αμοιβαίας πληροφορίας για όλες τις δυνατές κατανομές εισόδου.
Εξάμηνο: 7o 2015-06-22 00:42:31 1681
[Play] Χωρητικότητα καναλιού (Φροντιστήριο - Μέρος Β) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Άσκηση 1: Μια πηγή μπορεί να παράγει δύο σύμβολα, x1 και x2. Τα σύμβολα αυτά μεταδίδονται μέσα από ένα κανάλι το οποίο αντιστοιχίζει το x1 με πιθανότητα 1/2 στο y1, το x1 με πιθανότητα 1/2 στο y2 και τέλος το x2 στο σύμβολο εξόδου y3 με πιθανότητα 1. Υπολογίζουμε τη χωρητικότητα του καναλιού αυτού μέσω της μεγιστοποίησης της αμοιβαίας πληροφορίας ως προς όλες τις κατανομές πιθανοτήτων για τα σύμβολα εισόδου. Η αμοιβαία πληροφορία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την εντροπία της πηγής και την υπό συνθήκη εντροπία της εισόδου για δοσμένη έξοδο. Άσκηση 2: Μας δίνεται μια από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας δύο τυχαίων μεταβλητών X και Y, η οποία εξαρτάται από μια άγνωστη παράμετρο K. Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα πως το ορισμένο ολοκλήρωμα μιας συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας σε όλο το πεδίο ορισμού της θα πρέπει να είναι μονάδα, υπολογίζουμε την τιμή της παραμέτρου K. Άσκηση 3: Πρέπει να δείξουμε πως η τυχαία μεταβλητή X είναι κανονική. Για να υπολογίσουμε την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της τυχαίας μεταβλητής X γνωρίζοντας την από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των X και Y, υπολογίζουμε το ορισμένο ολοκλήρωμα της από κοινού pdf πάνω στο πεδίο ορισμού της Y. Υπολογίζοντας την έκφραση που προκύπτει, αναγνωρίζουμε πως έχει τη μορφή μιας κανονικής pdf με μέση τιμή 0 και διασπορά 1. Άσκηση 4: Πρέπει να εξετάσουμε αν οι X και Y είναι ανεξάρτητες. Θα εξετάσουμε αν η από κοινού pdf είναι ίση με το γινόμενο των επιμέρους pdf. Εύκολα παρατηρούμε πως όταν οι τυχαίες μεταβλητές X και Y έχουν αντίθετα πρόσημα, τότε η απο κοινού pdf είναι μηδέν. Όμως, το γινόμενο των επιμέρους pdf δεν είναι μηδέν στις περιοχές αυτές. Επομένως οι τυχαίες μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες.
Εξάμηνο: 7o 2014-11-10 00:34:47 1014
[Play] Χωρητικότητα καναλιού (Φροντιστήριο - Μέρος Α) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Άσκηση 1: Σε ένα δυαδικό συμμετρικό κανάλι εισέρχονται σύμβολα με ρυθμό 1000 σύμβολα ανά δευτερόλεπτο. Τα σύμβολα είναι ισοπίθανα. Για τις περιπτώσεις όπου η πιθανότητα σωστής μετάδοσης p ενός συμβόλου μέσα από το κανάλι, p=0.9, p=0.8 και p=0.6, υπολογίζουμε το ρυθμό μετάδοσης πληροφορίας μέσα από το κανάλι. Ο ζητούμενος ρυθμός δίνεται ως το γινόμενο της αμοιβαίας πληροφορίας με το ρυθμό της εισόδου σε σύμβολα ανά δευτερόλεπτο. Υπολογίζουμε την αμοιβαία πληροφορία μέσω της εντροπίας της πηγής και της υπό συνθήκη εντροπίας της εισόδου για δεδομένη έξοδο. Υπολογίζουμε τις από κοινού πιθανότητες εισόδου εξόδου μέσω του κανόνα του Bayes. Υπολογίζουμε τις υπό συνθήκη πιθανότητες χρησιμοποιώντας τον κανόνα της αλυσίδας. Άσκηση 2: Υπολογίζουμε τη χωρητικότητα ενός δυαδικού συμμετρικού καναλιού χωρίς μνήμη. Η χωρητικότητα δίνεται ως η μέγιστη τιμή της αμοιβαίας πληροφορίας ως προς όλες τις πιθανές κατανομές πιθανοτήτων των συμβόλων εισόδου. Η μεγιστοποίηση γίνεται θέτωντας την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης την οποία μελετάμε ίση με το μηδέν.
Εξάμηνο: 7o 2014-11-10 00:30:50 1301
[Play] Το κανάλι μετάδοσης (Μέρος Β) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σε συνέχεια της προηγούμενης διάλεξης, παρουσιάζονται τα βασικά εύρη ζώνης των ασύρματων καναλιών και περιγράφεται μια βασική σχέση για την λαμβανόμενη ισχύ καθώς και οι βασικοί παράμετροι στους οποίους βασίζεται (π.χ. το κέρδος κεραίας εκπομπής και λήψης). Ακολούθως, παρουσιάζονται διάφοροι μηχανισμοί διάδοσης ενός κύματος (π.χ. κυματοδήγηση μεταξύ εδάφους-ιονόσφαιρας, εδαφικό κύμα και κύμα χώρου) καθώς και μηχανισμοί διάδοσης που χρησιμοποιούνται στις κινητές επικοινωνίες (π.χ. ανάκλαση, περίθλαση, σκέδαση). Η διάλεξη ολοκληρώνεται με την περιγραφή των κύριων παραγόντων υποβάθμισης που εμφανίζονται κατά την ασύρματη διάδοση (η περίπτωση της εξασθένησης λόγω βροχόπτωσης).
Εξάμηνο: 7o 2014-10-13 00:33:19 981
[Play] Το κανάλι μετάδοσης (Μέρος Α) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Στην παρούσα διάλεξη περιγράφεται η έννοια του καναλιού. Παρουσιάζονται τα βασικά προβλήματα που εισάγει ένα κανάλι όπως το περιορισμένο εύρος ζώνης, οι παραμορφώσεις πλάτους και φάσης, ο θόρυβος, η πολύδρομη μετάδοση και η χρονική μεταβολή. Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στους τύπους καναλιών όπως τα ενσύρματα, π.χ. συνεστραμμένου ζεύγους και ομοαξονικά, (με αναφορά στην τεχνολογία DSL και στο φαινόμενο crosstalk), οι κυματοδηγοί και οι οπτικές ίνες (χαρακτηριστικά απόσβεσης). Παρουσιάζονται επίσης τα εύρη ζώνης στις οποίες λειτουργούν τα ενσύρματα κανάλια. Επίσης, περιγράφονται τα ασύρματα κανάλια, τα υποβρύχια ακουστικά κανάλια (και το πρόβλημα με το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα), τα κανάλια αποθήκευσης και άλλα όπως τα power lines.
Εξάμηνο: 7o 2014-10-13 00:40:34 1259
[Play] Στοχαστικές διαδικασίες - Βασικές έννοιες (Μέρος Δ) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Στην παρούσα διάλεξη καταρχήν υπενθυμίζονται κάποια από τα είδη στοχαστικών διαδικασιών που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο μάθημα με έμφαση στις εργοδικές διαδικασίες. Στην συνέχεια, περιγράφεται ο πίνακας αυτοσυσχετίσεων. Ορίζεται η πυκνότητα φάσματος ισχύος (και γίνεται μια αντιστοίχιση με τα ντετερμινιστικά σήματα και το πεδίο των συχνοτήτων). Περιγράφεται η εκτίμηση της πυκνότητας φάσματος ισχύος στις περιπτώσεις των ασθενώς στάσιμων και των εργοδικών διαδικασιών (αναφορά στην έννοια ενός αμερόληπτου εκτιμητή). Τέλος, συνδέονται οι πυκνότητες φάσματος ισχύος των στοχαστικών διαδικασιών εισόδου/εξόδου ενός γραμμικού, χρονικά αμετάβλητου φίλτρου.
Εξάμηνο: 7o 2014-10-24 00:45:19 840
[Play] Στοχαστικές διαδικασίες - Βασικές έννοιες (Μέρος Γ) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Στην παρούσα διάλεξη ορίζονται η στασιμότητα τάξης Μ, και η ασθενής στασιμότητα. Για την δεύτερη περίπτωση, παρουσιάζονται επίσης κάποιες βασικές ιδιότητες, συγκεκριμένα, η άρτια συμμετρία, η μέγιστη τιμή και η περιοδικότητα. Επίσης, ορίζονται οι εργοδικές τυχαίες διαδικασίες καθώς και η εργοδικότητα πρώτης και δεύτερης τάξης. Τέλος, παρουσιάζεται το φιλτράρισμα μιας τυχαίας διαδικασίας και η σχέση εισόδου-εξόδου που προκύπτει όταν το φίλτρο είναι γραμμικό και χρονικά αμετάβλητο ως προς την μέση τιμή και την συνάρτηση αυτοσυσχέτισης.
Εξάμηνο: 7o 2014-10-20 00:44:49 894
[Play] Στοχαστικές διαδικασίες - Βασικές έννοιες (Μέρος Β) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Στην παρούσα διάλεξη ορίζεται η έννοια της τυχαίας διαδικασίας είτε ως σύνολο συναρτήσεων είτε ως μια ακολουθία τυχαίων μεταβλητών. Ορίζονται επίσης η μέση τιμή και διασπορά καθώς και η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης. Τέλος, περιγράφεται η έννοια της ισχυρής στασιμότητας.
Εξάμηνο: 7o 2014-10-20 00:40:24 1011
[Play] Στοχαστικές διαδικασίες - Βασικές έννοιες (Μέρος Α) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Περιγράφεται η ύπαρξη στοχαστικών σημάτων στις ψηφιακές τηλεπικοινώνιες και συνδέεται η ύπαρξή τους με την έννοια του θορύβου. Συζητούνται οι έννοιες των ντετερμινιστικών και στοχαστικών ποσοτήτων. Περιγράφεται η έννοια των τυχαίων μεταβλητών και των στοχαστικών διαδικασιών. Χρησιμοποιείται το παράδειγμα του συνημιτόνου και της θερμοκρασίας για καλύτερη κατανόηση. Η στοχαστική διαδικασία ως σύνολο συναρτήσεων και ως μια ακολουθία τυχαίων μεταβλητών. Περιγράφεται τι πληροφορία χρειάζεται για την πλήρη περιγραφή μιας στοχαστικής διαδικασίας (η απο-κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας).
Εξάμηνο: 7o 2014-10-17 00:34:34 1298
[Play] Μετάδοση σήματος σε ζωνοπερατό κανάλι AWGN (Μέρος Β) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα. Ψηφιακή μετάδοση σήματος σε ζωνοπερατό κανάλι AWGN. Σχεδιασμός για μηδενική διασυμβολική παρεμβολή. Συνθήκη Nyquist για μηδενική διασυμβολική παρεμβολή. Εύρος ζώνης σήματος.
Εξάμηνο: 7o 2015-01-12 00:27:36 816
[Play] Μετάδοση σήματος σε ζωνοπερατό κανάλι AWGN (Μέρος Α) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ψηφιακή μετάδοση σήματος σε ζωνοπερατό κανάλι AWGN. Το Κανάλι ως γραμμικό φίλτρο. Μετάδοση παλμού μέσα από ζωνοπερατό κανάλι, Παράδειγμα μετάδοσης M-PAM. Βασικό δομικό διάγραμμα μετάδοσης σήματος, φαινόμενο διασυμβολικής παρεμβολής.
Εξάμηνο: 7o 2015-01-12 00:54:12 1305
[Play] Μαθηματικά μοντέλα καναλιών (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Η διάλεξη ξεκινάει με κάποια εισαγωγικά στοιχεία γύρω από τα μαθηματικά μοντέλα καναλιών (π.χ. πως προέκυψαν). Αρχικά, παρουσιάζεται το μοντέλο προσθετικού θορύβου όπου υιοθετείται ο λευκός Gaussian θόρυβος και παρουσιάζονται οι βασικές ιδιότητές του, δυο κύριοι λόγοι χρήσης του και κάποιες επιπλέον εκδοχές του. Στην συνέχεια, περιγράφεται το μοντέλο γραμμικού φίλτρου. Δίνονται κάποιες πληροφορίες για τα μη γραμμικά μοντέλα (το παράδειγμα των δορυφορικών επικοινωνιών). Εν συνεχεία, παρουσιάζεται το μοντέλο χρονικά μεταβαλλόμενου γραμμικού φίλτρου. Η διάλεξη ολοκληρώνεται με την περιγραφή του παραμετρικού μοντέλου.
Εξάμηνο: 7o 2014-10-17 00:46:08 1190

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα, Πομπός απλού DPCM, DPCM με πρόβλεψη, Συντελεστές Πρόβλεψης, Παράδειγμα συντελεστών πρόβλεψης στην περίπτωση ομιλίας, Προσαρμοστικό DPCM, Διάγραμμα DM, Υπερφόρτωση κλίσης, Προσαρμοστικό DM, Μέθοδοι διαμόρφωσης, Γεωμετρική αναπαράσταση κυματομορφών σήματος, Ζωνοπερατά κανάλια
Εξάμηνο: 7o 2014-12-05 01:16:55 218
[Play] Κωδικοποίηση Κυματομορφής (Μέρος Β) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Αναπαράσταση με παλμούς, Αναγεννητικοί Επαναλήπτες, Διαφορικό PCM (DPCM), Πομπός DPCM
Εξάμηνο: 7o 2014-12-01 00:48:17 212
[Play] Κωδικοποίηση Κυματομορφής (Μέρος Α) (Μπερμπερίδης ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Σύνδεση με τα προηγούμενα, Παλμοκωδική Διαμόρφωση Κυματομορφής (PCM), Ομοιόμορφο PCM, Θόρυβος Κβάντισης και SQNR, Εύρος Ζώνης PCM, Μη Ομοιόμορφος Κβαντιστής, Ιστόγραμμα Σήματος Ομιλίας, Compading
Εξάμηνο: 7o 2014-12-01 00:42:35 247
Top