Βρέθηκαν 223 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Mηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ευθυγράμμιση Εικόνων 2016 03:50:51
[Play] Βασικοί Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί στη Matlab 2015 01:03:28
[Play] Συμπίεση Εικόνων με Χρήση Κωδικοποιήσεων DPCM & ADPCM 2015 00:42:44
[Play] Τεχνικές Κατωφλίωσης Εικόνας 2015 02:13:03
[Play] Συμπίεση Εικόνων με Χρήση Κωδικοποιήσεων Δέλτα & CVSD 2015 01:04:56
[Play] Δημιουργία Σήματος Πεπερασμένου Εύρους Ζώνης 2015 00:24:05
[Play] Χώρος Κατάστασης 2015 00:29:04
[Play] Θεωρία κατανομών 2015 00:28:31
[Play] Θεωρία κατανομών 2015 00:29:23
[Play] Θεωρία κατανομών 2015 00:20:56
[Play] Σειρές Fourier 2015 00:42:32
[Play] Θεωρία κατανομών 2015 00:23:10
[Play] Θεωρία κατανομών 2015 00:27:01
[Play] Μετασχηματισμός Ζ 2015 00:24:01
[Play] Μετασχηματισμός Ζ 2015 00:28:05
[Play] Στοχαστικά Σήματα 2015 00:48:15
[Play] Επεξεργασία Εικόνας (Ιστόγραμμα, FFT, Ψηφιακό Ανάδελτα) 2015 00:29:06
[Play] Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί 2015 00:27:18
[Play] Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί 2015 00:31:59
[Play] Επεξεργασία Εικόνας (PCA, Ανίχνευση Ακμών) 2015 00:24:56
Top