Βρέθηκαν 66 αποτελέσματα   RSS     Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Μάθημα 6_Βασικές Έννοιες Τεκτονικής, Ρήγματα και Διακλάσεις 2015 01:17:26
[Play] Μάθημα 7_Ρήγματα και Πετρώματα Ρηξιγενών Ζωνών 2015 01:19:13
[Play] Μάθημα 8_Σεισμοί και Ρήγματα 2015 00:58:49
[Play] Μάθημα 9_Γεωμορφολογική Έκφραση Ρηγμάτων (Μέρος 2ο) 2015 01:10:36
[Play] Μάθημα 10_Παλαιοσεισμολογία 2015 01:11:49
[Play] Μάθημα 11_Τεκτονική Γεωμορφολογία 2015 01:03:09
[Play] Παρουσίαση ρηγμάτων στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών 2015 00:09:16
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 1 2015 00:16:56
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 2 2015 01:26:06
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 3 2015 00:45:13
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 4 2015 00:58:04
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 5 2015 00:33:04
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 6 2015 00:13:08
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 7 2015 00:42:10
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 8 2015 01:56:45
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 9 - 10 2015 00:35:38
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 11 2015 00:53:06
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 12 2015 00:26:19
[Play] Διάλεξη 1η  / Μέρος 1 2015 00:43:39
[Play] Διάλεξη 1η  / Μέρος 2 2015 00:51:45
Top